Regulamin / RODO

1. Definicje

Ilekroć jest mowa o:

1.1. „Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;

1.2. „PIM” – należy przez to rozumieć spółkę PIM Auto Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Na Załęczu 3c, 31-587 Kraków, identyfikującą się numerami KRS: 0000848387, NIP: 6751471542 i REGON: 122488903;

1.3. „Kliencie” – należy przez to rozumieć podmioty, będące zarówno przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U.2019.1292 t.j.), jak również konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;

1.4. „Konsumencie” – należy przez to rozumieć Klienta, będącego osobą fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. Zapisy dotyczące Konsumenta zawarte w Regulaminie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

1.5. „Umowie” – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy PIM a Klientem, której przedmiotem jest w szczególności świadczenie przez PIM usług lub realizacja umowy o dzieło, o treści według uzgodnień Stron;

1.6. „Warsztacie” – należy rozumieć miejsce, w którym PIM realizuje Umowę na rzecz Klienta, znajdujące się pod adresem: ul. Na Załęczu 3c, 31-587 Kraków;

1.7. „Stronach” – należy rozumieć PIM oraz Klienta;

1.8. „Pojeździe” – należy przez to rozumieć samochód Klienta stanowiący przedmiot realizacji Umowy;

1.9. „Wynagrodzeniu” – należy przez to rozumieć wynagrodzenie należne PIM od Klienta na podstawie Umowy i na zasadach w niej określonych;

1.10. „Zleceniu” – należy przez to rozumieć zlecenie realizacji przez PIM określonych usług lub wykonania określonego dzieła, złożone przez Klienta;

1.11. „RODO” - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).2.Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady wykonywania przez PIM Umów na rzecz Klientów.

2.2. Regulamin zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży w sklepie internetowym prowadzonym przez PIM został uregulowany w odrębnym dokumencie, który może zostać pobrany pod następującym adresem: https://droplabs.pl/regulaminy/regulamin-sprzedazy-online/.

2.3. Regulamin stanowi integralną część Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu, a treścią Umowy, przeważające znaczenie mają zapisy Umowy (w tym zaakceptowanego przez Klienta Zlecenia).

2.4. Z chwilą zawarcia Umowy Klient oświadcza, że posiada tytuł prawny do Pojazdu lub jest uprawniony do dysponowania nim na innej podstawie, w szczególności jest uprawniony do zawarcia Umowy i ponosi odpowiedzialność za to, że żaden podmiot trzeci nie będzie kierował do PIM roszczenia o wydanie Pojazdu lub inne roszczenia związane z posiadaniem Pojazdu, a w przypadku skierowania takich roszczeń, zobowiązuje się je zaspokoić w całości.3. Zawarcie Umowy

3.1. Umowa zawierana jest pomiędzy Klientem a PIM na zasadach opisanych poniżej:

3.1.1. Klient przedstawia PIM ogólny problem związany z Pojazdem, na podstawie którego PIM przygotowuje wzór Zlecenia, który stanowi ofertę zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego;

3.1.2. Zlecenie może dotyczyć zarówno wykonania określonej naprawy, jak i przeprowadzenia diagnostyki w celu wykrycia usterki Pojazdu, w zależności od ustaleń Stron;

3.1.3. Wzór Zlecenia zawiera wysokość Wynagrodzenia, ustaloną zgodnie z pkt 6.1. Regulaminu;

3.1.4. Klient poprzez uzupełnienie, podpisanie i przekazanie PIM Zlecenia na realizację Umowy, zgodnie z przekazanym wzorem, przyjmuje ofertę. W razie potrzeby Klient w porozumieniu i po akceptacji PIM może dokonać modyfikacji wzoru Zlecenia przed jego przyjęciem;

3.1.5. Akceptacja warunków Regulaminu jest dokonywana przez Klienta poprzez złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i wyrażeniu zgody na zawarte w nim postanowienia w treści Zlecenia;

3.1.6. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez Klienta Zlecenia i przekazania go PIM o treści zgodnej z Regulaminem oraz Zleceniem

3.2. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji zobowiązań z niej wynikających.

3.3. W przypadku złożenia przez Klienta Zlecenia, którego przedmiotem jest wykonanie diagnostyki Pojazdu, wykonanie wskazanych w ramach diagnostyki napraw dokonuje się na podstawie odrębnego Zlecenia, w przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o skierowaniu Pojazdu do naprawy. Podjęcie decyzji przez Klienta o zaniechaniu naprawy Pojazdu po przeprowadzeniu jego diagnostyki nie uprawnia Klienta do odmowy zapłaty ustalonego w Zleceniu Wynagrodzenia za przeprowadzoną diagnostykę.4. Warunki realizacji zobowiązań z Umowy

4.1. Umowa realizowana jest w Warsztacie, chyba że co innego zostanie ustalone pomiędzy Stronami, bądź jest to konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy. Warsztat jest czynny w godzinach 8:00 – 18:00 w dni powszednie i w godzinach 9:00 – 14:00 w soboty.

4.2. W związku z realizacją Umowy Klient pozostawia Pojazd do dyspozycji PIM. Wraz z Pojazdem Klient pozostawia jeden komplet kluczyków.

4.3. Przyjmowanie i wydawanie Pojazdu w celu realizacji Umowy odbywa się w dni powszednie w godzinach 8:30 – 17:45. Po wcześniejszym uzgodnieniu pomiędzy Stronami istnieje również możliwość przyjęcia bądź wydania Pojazdu w innych dniach lub godzinach.

4.4. Klient, który pozostawia Pojazd w Warsztacie w celu realizacji Umowy, zobowiązany jest poinformować pracownika przyjmującego o wszelkich uszkodzeniach pojazdu, tj. otarcia, rysy, wgniecenia lub uszkodzenia środka Pojazdu. Przy przyjęciu Pojazdu Strony sporządzą protokół dokumentujący stan pojazdu, w którym zostaną uwzględnione wszystkie ewentualne uszkodzenia Pojazdu.

4.5. Klient zobowiązany jest przy pozostawieniu Pojazdu w celu realizacji Umowy usunąć wszelkie ruchomości znajdujące się w Pojeździe, w tym zdemontować wszelkie kamery, nawigację, uchwyty, które są zamontowane na szybie czołowej samochodu. Powyższy obowiązek nie dotyczy obowiązkowego wyposażenia Pojazdu. PIM nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w Pojeździe z uchybieniem niniejszego punktu.

4.6. W godzinach pracy Warsztatu, określonych w pkt 4.1. Klient może uzyskać informację na temat przebiegu realizacji Umowy, osobiście bądź telefonicznie.

4.7. W przypadku, w którym w toku realizacji Umowy ujawni się konieczność wykonania dodatkowych czynności, których nie dało się przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć na etapie przygotowania wzoru Zlecenia, PIM poinformuje o tym Klienta, wskazując mu zakres koniecznych do realizacji prac oraz ich szacunkowy koszt. Wykonanie czynności dodatkowych może nastąpić po zatwierdzeniu ich przez Klienta, a PIM jest uprawniony do wstrzymania się z realizacją Umowy, do czasu zatwierdzenia przez Klienta czynności dodatkowych, w przypadku gdy czynności dodatkowe są niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.

4.8. W przypadku odmowy Klienta wykonania czynności dodatkowych, gdy ich wykonanie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy, PIM jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z zachowaniem prawa do Wynagrodzenia za czynności zrealizowane do dnia odstąpienia oraz zamówione do tego dnia części, indywidualne dobrane do danego Pojazdu. Prawo odstąpienia może zostać wykonanie przez PIM w terminie 14 dni od dnia uzyskania od Klienta informacji o odmowie wykonania czynności, o których mowa w niniejszym punkcie.

4.9. O zakończeniu realizacji Umowy, PIM powiadamia Klienta telefonicznie, wiadomością SMS lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku, gdy jest to jednak niemożliwe, skutecznym powiadomieniem jest również nadanie listu poleconego na adres zamieszkania Klienta

4.10. Klient jest zobowiązany odebrać Pojazd z Warsztatu najpóźniej po 3 dniach roboczych od daty otrzymania powiadomienia o zakończeniu realizacji Umowy.

4.11. W przypadku pozostawania przez Klienta w opóźnieniu z odbiorem Pojazdu w stosunku do terminu określonego w pkt 4.10. powyżej, Klient zobowiązany jest do zapłaty opłaty za przechowanie Pojazdu w wysokości 35 zł brutto za każdą rozpoczętą dobę.

4.12. W przypadku opóźnienia w odbiorze Pojazdu przekraczającego 60 dni, PIM jest uprawniony do oddania Pojazdu na przechowanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Klienta.

4.13. Podczas odbioru Pojazdu Strony sporządzają protokół przekazania Pojazdu, w którym odnotowany zostaje w szczególności zakres wykonanych w ramach Umowy czynności.

4.14. Pojazd przed odbiorem jest przy uczestnictwie Klienta kontrolowany i sprawdzany podczas jazdy testowej w zakresie wykonywanej Umowy. Klient podczas jazdy testowej zobowiązany jest zgłosić PIM wszelkie wykryte wady i usterki. Niezgłoszenie takich wad i usterek przez Klienta niebędącego Konsumentem w czasie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pozbawia go prawa do powołania się na nie na późniejszym etapie.5. Rozwiązanie Umowy

5.1. Jeżeli po zawarciu Umowy ujawni się okoliczność, której PIM nawet z zachowaniem należytej staranności nie mógł przewidzieć przy przygotowaniu wzoru Zlecenia, a która uniemożliwia należyte wykonanie Umowy, taka jak w szczególności dodatkowa usterka o nieznanej przyczynie, niemożliwa do wykrycia pomimo szczegółowej diagnostyki Pojazdu, PIM poinformuje o tym Klienta. W takim wypadku Strony podejmą działania mające na celu rozwiązanie Umowy i rozliczenie dotychczas wykonanych przez PIM czynności i zamówionych części, a w braku porozumienia każda ze Stron jest uprawniona do odstąpienia od Umowy w terminie 3 miesięcy od dnia poinformowania Klienta przez PIM o takiej okoliczności. PIM jest uprawniony do żądania odpowiedniej części Wynagrodzenia za czynności wykonane w celu realizacji Umowy przez PIM do dnia poinformowania Klienta o okolicznościach uniemożliwiających wykonanie Umowy, a także za zamówione do tego dnia części indywidualnie dobrane do danego Pojazdu.

5.2. Z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących oraz postanowień Regulaminu, Klient nie jest uprawniony do rezygnacji z realizacji Zlecenia po jego złożeniu, chyba że PIM wykonuje Umowę w sposób nienależyty, w sposób zagrażający stanowi technicznemu Pojazdu i pomimo zwrócenia uwagi przez Klienta kontynuuje naruszenia. W takim wypadku Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy poprzez złożenie pisemnego (po rygorem nieważności) oświadczenia, w terminie 30 dni od bezskutecznego wezwania PIM do zaprzestania naruszeń, przy czym jest on zobowiązany uiścić na rzecz PIM odpowiednią część Wynagrodzenia za prawidłowo wykonane czynności oraz zamówione w związku z prawidłową realizacją Umowy części indywidualnie dobrane do Pojazdu.6. Wynagrodzenie

6.1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy jest ustalane na podstawie aktualnego cennika, który jest do wglądu u doradcy serwisowego.

6.2. Wynagrodzenie płatne jest w dniu odbioru Pojazdu, na podstawie paragonu wystawionego przez PIM bądź faktury – w zależności od decyzji Klienta. W przypadku opóźnienia się przez Klienta z odbiorem Pojazdu, Wynagrodzenie staje się wymagalne z chwilą dostarczenia Klientowi paragonu bądź faktury.

6.3. W szczególnych przypadkach zakres prac naprawczych oraz ich kwota określona jest po rozmontowaniu Pojazdu. Jednak w takim wypadku Klient w treści Zlecenia otrzymuje informację o szacunkowej kwocie Wynagrodzenia, a następnie jest na bieżąco informowany o zakresie naprawy oraz o ewentualnych dodatkowych kosztach przewyższających szacunkową kwotę Wynagrodzenia.

6.4. W przypadku, o którym mowa w pkt 6.3. powyżej, Konsument jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku uzyskania informacji o możliwości przewyższenia Wynagrodzenia w stosunku do szacunkowego o ponad 50%, w terminie 14 dni od dnia uzyskania takiej informacji. W takim wypadku Strony dokonają wzajemnych rozliczeń na podstawie dotychczas wykonanych przez PIM czynności oraz zamówionych części indywidualnie dedykowanych do Pojazdu.

6.5. Części zamontowane w ramach Umowy pozostają własnością PIM do momentu uregulowania Wynagrodzenia przez Klienta.7. Odpowiedzialność

7.1. PIM może powierzyć realizację Umowy w całości lub w części osobie trzeciej bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Klienta.

7.2. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem Strony, z zastrzeżeniem pkt 7.3., wyłączają rękojmię za wady.

7.3. PIM udziela Klientowi gwarancji na okres jednego roku od daty wykonania Umowy, na zrealizowane czynności oraz części zastosowane przy realizacji Umowy. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z przyjęciem i akceptacją warunków gwarancji.

7.4. W przypadku dostarczenia części przez Klienta, powyższa gwarancja dotyczy wyłącznie czynności zrealizowanych w ramach Umowy.

7.5. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, warunkiem udzielenia gwarancji jest zapłata całej kwoty Wynagrodzenia.

7.6. Rozpatrzenie reklamacji w ramach gwarancji nastąpi w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. W przypadku konieczności sprowadzenia części lub innych wypadków uniemożliwiających wykonanie reklamacji w powyższym terminie, okres naprawy ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

7.7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas pozostawania Pojazdu w naprawie – przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient nie odbiera Pojazdu od PIM pomimo powiadomienia go o dokonaniu naprawy.

7.8. Koszt dostawy i odbioru Pojazdu do/od Warsztatu w związku z realizacją uprawnień gwarancyjnych ponosi Klient.

7.9. Warunkiem zachowania gwarancji jest dokonywanie napraw usterek ujawnionych w zamontowanych w ramach Umowy częściach bądź wad przeprowadzonego serwisu wyłącznie przez PIM.8. Dane osobowe

8.1. Udostępniając wzór Zlecenia, PIM określa dane osobowe Klienta, których podanie jest niezbędne w celu realizacji Umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować jednak niemożnością prawidłowej realizacji Umowy.

8.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO PIM informuje, że:

8.2.1. administratorem danych osobowych Klienta jest PIM (tel.: 504-493-338, e-mail: kontak@pimautoserwis.pl);

8.2.2. dane osobowe Klienta przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO tj. w celu wykonania Umowy oraz wykonania ciążących na PIM obowiązków rachunkowo-księgowych, a także w celu promowania działalności PIM i utrzymywania przez PIM kontaktu z Klientem;

8.2.3. odbiorcą danych osobowych Klienta będą:

8.2.3.1. zewnętrzne biuro księgowe prowadzące dla PIM dokumentację rachunkowo-kadrową;

8.2.3.2. zewnętrzny podmiot prowadzący obsługę informatyczną PIM;

8.2.3.3. odbiorcy uprawnieni z mocy prawa do ich otrzymania.

8.3. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu, ani też nie będą wysyłane do krajów trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej.

8.4. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy oraz w ciągu 5 (pięciu) lat od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia.

8.5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile prawo takie przysługuje mu na podstawie przepisów prawa).

8.6. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.9. Postanowienia końcowe

9.1. Prawa i obowiązki Klienta oraz PIM wynikające z Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

9.2. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.

9.3. Wszystkie zawiadomienia i inne informacje, które są wymagane bądź dozwolone przez niniejszą Umowę będą dokonywane telefonicznie, e-mailowo bądź pisemnie, na adresy Stron wskazane w treści Zlecenia.

9.4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PIM a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PIM, a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres wskazany w pkt 1.2. Regulaminu.

9.6. Wszystkie osoby mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie: https://pimautoserwis.pl/regulamin.html, skopiować treść do pliku lub pobrać w formacie .pdf oraz wydrukować.

9.7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.8. Treść Regulaminu chroniona jest prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, a w szczególności wykorzystywanie umieszczonych w Regulaminie treści oraz ich fragmentów, w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczone przez ustawę, jest zabronione, bez pisemnej zgody PIM.

9.9. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 Grudzień 2020 r.

Witamy, w czym możemy pomóc?